Ekstraordinært årsmøte!

Protokoll – Signert

 


Innkalling så slik ut:

Ekstraordinært årsmøte i Listranda Båtforening lørdag 11.09.2021 kl. 13.00

Sted: Ved ‘hytta’ / kiosken Listranda (der vi pleier å avholde)

Til behandling:

Fordeling av andeler (båtplasser) mellom medlemmer med fast eiendom og beboere på Listranda Familiecamping.

Styrets forslag til endring av punkt 1 i «LOVER OG REGLER»

Punkt 1. Medlemskap og andelsrettighet i Listranda Båtforening

Listranda Båtforening med initialene L.B.F. er en selvstendig båtforening som skal ivareta medlemmenes interesser.  Det er et absolutt krav om lokal geografisk tilknytning for å kunne være medlem – ref. reguleringsplanens pkt. 5.2.  Dette innebærer at medlemskapet må knyttes til fast eiendom i området, eller til plass på Listranda Familiecamping.
Ved inngåelse av avtale om fast plass tegnes det andelsbevis/kontrakt, og innskudd innbetales før båtplassen kan tas i bruk.  Lover og regler utdeles ved kontraktsinngåelse. Alle nye medlemmer plikter selv å sette seg inn i innholdet av foreningens reglement.
Hvert medlemskap gir rett til maksimalt 2 båtplasser.

Legges til:

For å opprettholde en rettferdig fordeling av andeler i LBF, samt ivareta den grunnleggende intensjonen med båthavna -vil styret til enhver tid sørge at fordeling av disse er min 60 % andeler til beboere på Listranda Familiecamping / maks 40 % andeler til medlemmer med fast eiendom.

 

Styrets begrunnelse av forslaget:

Reguleringsplanen sier det er et absolutt krav om lokal geografisk tilknytning for å kunne være medlem – ref. reguleringsplanens pkt. 5.2

Pkt. 5.2 sier: Innenfor areal anvist til formålet tillates sjøarealet nyttet som privat bryggeområde for småbåter. Anlegget tillates kun nyttet for å dekke lokalt behov for småbåtplasser i gangavstand fra bolig/hytte/campingplass, slik at det ikke oppstår behov for tilhørende parkeringsplasser. 

Dette ser vi ingen grunn til å endre. Man kan være medlem -som innebærer rett til f.eks. sesongleie av båtplasser -uavhengig om man bor på campingen eller har fast eiendom innenfor geografisk område som beskrevet ovenfor. Medlemsmassen trenger ikke begrenses eller reguleres av noen fordelingsnøkkel.

(NB!! Alle medlemmer med fast eiendom som i dag har andel i båthavna vil ikke bli berørt av dette!)

 

Historikk:

LBF ble stiftet året 2000. Hovedhensikten var å få ryddet i gamle og mildt sagt provisoriske, hjemmesnekrede brygger plassert vilkårlig og ulovlig i området. Brukere av disse bryggene den gang var beboere på Listranda Familiecamping, samt hytteeiere og noen fastboende. -som hvert år fikset og vedlikeholdt disse etter beste evne på dugnad.

Dermed var også utgangspunktet at et nytt og godkjent anlegg skulle videreføre samme hensikt; båtplass for campere på Listranda og de som hadde hytte/hus i området. Hytteeiere som hadde avtale med grunneier R. Lie på grunneierens brygge ble tilbudt medlemskap, men valgte å beholde brygga til grunneier.

Prosjektet sto ferdig i 2006 -og må sies å ha blitt etter alles forventninger -med såpass mange båtplasser at det var -og er -riktig at også nærområder rundt campingplassen har tilgang.

Det er dermed blitt en betydelig andel av de som har fast eiendom som har båtplasser hos oss.

Per dags dato er fordelingen: Camping-beboere 62 % – De med fast eiendom 38 %.

Selv om Listranda Båtforening er en selvstendig forening som ikke er underlagt Norsk Bobil og Caravan Club er det sterke bånd mellom Listranda Familiecamping og båtforeningen. Campingplassen er avhengig i at nye beboere får mulighet for båtplass. Båtforeningen er helt avhengig av campingplassen med tilførsel av strøm, vann og bruk av lokaler til møter etc.

Det blir stadig flere andelseiere fra de med fast eiendom, blant annet fordi det står i deres kontrakt at andelen kan også overdras ved eierskifte av fast eiendom og andelen følger da gnr. og bnr.”  Dette medfører at det ikke blir noen rullering på disse andelene slik det er på de andelene som er knyttet til campingplassens beboere.

Dersom LBF skal kunne fortsette etter de opprinnelige intensjonene er det avgjørende at endring av Punkt 1 i «Lover og regler» endres i henhold til styrets forslag

Grundigere begrunnelse vil bli gitt på det ekstraordinære årsmøtet før avstemming, hvor hver andel har en stemme.

 Styret – Listranda Båtforening


Møtet planlegges fysisk basert på gjenåpning og vaksineringstempo i samfunnet vi ser i skrivende stund. Dersom ev. endringer:
Hver og en har plikt til å overholde kommunale smitteregler som måtte gjelde på dato for møtet. Hold avstand og bruk munnbind dersom slikt er pålagt på tidspunktet. LBF begrenser sitt ansvar til denne oppfordringen!