Årsmøtedokumenter 2021

Styret har gjort kjent via vår nettside at årsmøte også i år -2021 -er avlyst grunnet pandemien.
Det er ikke kommet noen innsigelser fra medlemmene på dette.


Årsberetning 2020:

Styreformann Sven-Ulf Thorbjørnsen Styremedlem Jon Ingar Engsmyr
Viseformann Kjetil Eriksen Styremedlem Svein Bentzen
Kasserer Ragnar Fredrik Johansen Styremedlem Rolf Carsten Hagstrøm
Sekretær Kåre Nilsen

Året 2020 skulle vise seg bli et veldig spesielt og utfordrende år i hele verden. Covid-19 pandemien brøt ut i Norge 12. mars, hvor all virksomhet i hele landet ble stengt ned.
Det har selvsagt lagt store begrensninger på styrets arbeid og dugnader.

Vi har avholdt 3 styremøter i 2020. Årsmøte for 2020 måtte naturligvis avlyses og styret besluttet at sittende styre skulle sitte til årsmøtet 2021.

Vi klarte dog å gjennomføre trekningsmøte 6. mars 2020 v/hytta med skarpe smitteverntiltak, og gikk veldig bra.
Det ble på forhånd utlyst 10 ledige båtplasser for andelssalg, hvor 2 jolleplasser ikke ble solgt. I tillegg 7 sesongutleieplasser som ble leid ut.

Bryggeanlegget ble oppgradert i mai med nye lyssøyler og stikkontakter, noe som ble et stort løft for anlegget. Her ble det utført en uvurderlig innsats av styret sammen med Storm Elektro, for å holde kostnadene på et minimum.

Tross pandemien har Listranda Båtforenings medlemmer vært heldige å kunne benytte seg av anlegget gjennom sommeren.

Videre har vi utøket antall strømmålere fra 5 til 10, da vi ser stadig økende behov fra medlemmene og ladestrøm.

Grunnet pandemien og ingen dugnadsvirksomhet, ser styret at det må regnes med et akkumulert etterslep for vedlikehold av bryggeanlegget for 2021. Det gjelder å beise brygger, kjetting kontroll og annen vedlikehold.

Styret varslet medlemmene på årsmøtet 2019 at det er viktig at alle andelseiere/brukere fjerner tauverk og kjetting etter endt båtsesong og senest 15. oktober. Dette har vi fulgt opp for høsten 2020 og styret mener at det har blitt vesentlig bedring og mindre tau/kjetting som ligger ute vinterstid

Vi fortsetter strukturen med å utnevne bryggeansvarlige i respektive soner. Dette er utvilsomt en god modell som utgjør nærhet til Listranda Båtforenings medlemmer og styret gjennom sesongen. Her løser man små saker fortløpende og større saker raskere inn til behandlingsbordet, og ikke minst innspill fra medlemmene underveis.

 Bryggeansvarlige Sone 1 Sone 2 og 3
Kjetil Eriksen Rolf Carsten Hagstrøm
Jon Ingar Engsmyr Svein Bentzen

Avslutningsvis oppsummeres båtsesongen 2020 som en rolig og fin sesong med fornøyde medlemmer, uten negative hendelser.

Hvaler 07.06.2021

For Styret i Listranda Båtforening
Sekretær
Kåre Nilsen


 

Regnskap 2020 / Budsjett 2021:

Regnskap 2020:
Som annonsert og begrunnet i fjor budsjetterte vi med et underskudd 2020 på kr. 153.900. Dette er i regnskapet redusert til kr.  120.522. Noe som i hovedsak skyldes at vi ikke har hatt andre rep/vedlikeholdsaker av betydning. Vi ser at utgiftspostene svinger noe i forhold til budsjett slik det har lett for å gjøre -men at det totalt sett ikke sprekker er gledelig.
Trekker vi underskuddet fra forrige års egenkapital ser vi at regnskapet balanserer med kr. 260.501 -som i hovedsak er midler båtforeningen har ‘på bok’. (Kontanter = kr. 388,-)

Budsjett 2021:
Vi går for et overskudd igjen i år stort kr. 22.119. Vi ser at konto 6600; rep./vedlikehold økes til kr. 70.000 totalt. Vi er for tiden utrolig 'heldige' som har et medlem -Thomas Varan -som i år har gjort en kjempejobb med dykking pluss hjelp med utskifting av kjetting-moringer på de bryggene hvor det var størst behov. Dette arbeidet må videreføres i høst. Vi vil påpeke at uten denne innsatsen til Thomas samt styremedlemmer og andre utplukkede medlemmer -hadde vi hatt større økonomiske utfordringer å hanskes med. Alt lar seg løse med omprioriteringer, men i stedet får vi nå utført stort sett alt vi har på planen. Som f.eks. konto 6340: kr. 27.000 -som er satt av til sikring av eget strømnett innen ikke for lang tid.
Likevel er vi av den oppfatning at budsjettert overskudd kunne helst vært større -med tanke på de oppgraderinger og innvesteringer vi ser for oss fremover. Bryggene blir i det hele tatt -som oss -ikke yngre med årene. Så som vi har gjentatt; det er viktig med et solid buffer.

Styret går derfor inn for å øke leiesatsene (som vi alle sikkert er enige om at er ganske så 'snille' hos oss) med 10 % f.o.m. 2022. Økningen vil ikke bety all verden verken for det enkelte medlem eller revolusjonere våre inntekter -men vil være et ansvarlig skritt å ta nå. (Siste / forrige leieøkning var i 2017). Vi vil legge ut nye prislister og presisere leieøkning nærmere her på nettsiden når dette er klart.

Eventuelle spørsmål / innsigelser vedr. regnskap 2020 / budsjett 2021 sendes til: Ragnar F Johansen snarest.

Både regnskap og budsjett vil anses som godkjent dersom ingen har noe å påpeke / ev. spørsmål er besvart og akseptert -innen utgangen av juni d. å.

Fullstendig regnskap 2020 og budsjett 2021 er fjernet fra denne siden. Fås ved henvendelse til:

Ragnar Fredrik Johansen
Kasserer


 

Valg: Alle tillitsverv blir videreført fram til årsmøtet 2022. Beslutning tatt i samråd med valgkomite.


GOD SOMMER!
Hilsen styret i Listranda Båtforening

Last ned dokumentet