Informasjon

Informasjon fra styret

Periodisk informasjon: (Oppdatert 10.01.24)

Følgende avsnitt omhandler prosedyren for å bli medlem og få båtplass i LBF. Informasjonen her er stort sett den samme hvert år.
Nøyaktige datoer for Trekningsmøte og Dugnad/Årsmøte er det eneste som endres noe.
Det anbefales at både potensielle, nye og eksisterende medlemmer setter seg inn i disse til enhver tid gjeldende rutiner og arrangementer.

Viktige datoer og info gjeldende for 2024:

01. mars

Denne dato 01.03 er den samme hvert år. Og gjelder:

Frist for oppsigelse av andeler og/eller søknad om båtplass/andel
(Nye skjemaer for slikt finnes under menyvalg 'KONTAKT')

Man må være medlem i LBF for å søke om fast båtplass eller sesongplass. Benytt online skjema.
(Husk at medlemskap betinger geografisk tilknytning som Listranda Camping eller bosted / hytte i gangavstand. Se Lover og regler)

Nye medlemmer som ikke har søkt om båtplass MÅ gjøre det for å komme på venteliste!

Etter 01. mars vil det bli utarbeidet en liste over ledige plasser, samt en oppdatert venteliste med nye og tidligere søkere.  Styret vil foreta trekningen av rekkefølgen blant nye søkere.  Disse listene vil bli offentliggjort både på vår nettside og ved oppslag på tavla på Listranda.  De søkere som ikke møter på trekningsmøtet enten personlig eller ved fullmakt vil ikke få tilbud om plass.

Det er mulig å takke nei til plass i inneværende år, men man må da bekrefte søknaden senest 01.03 neste år for å beholde plassen på ventelisten! Man strykes fra lista dersom man ikke bekrefter!
Man trenger ikke sende ny søknad, kun en enkel telefonhenvendelse / SMS (90843330) -eller epost; ragnarfredrik@gmail.com er tilstrekkelig som bekreftelse! (Betalt medlemsavgift gjelder ikke som bekreftelse!)
Det vil IKKE bli gitt ytterligere påminnelser om dette via sms, tlf. e.l.!


 

16. mars

Trekningsmøte (for andelshavere og venteliste) – fordeling av plasser.
Kl. 12:00 ved hytta. (Medlemmer på venteliste møter kl. 12:30)

Møtet gjennomføres på følgende måte:
-For de som allerede har kjøpt andeler og som ønsker å bytte enten til større eller mindre plass er det bare å møte opp på trekningsmøtet. Fordelingen av plassene vil foregå ved at man starter med fordeling av de ledige plassene etter ansiennitet (andelsnummer). Laveste andelsnummer velger først blant ledige plasser. Det vil fortløpende bli utstedt nye andelsnummer ved kjøp ny av plass.
-Etter at denne fordelingen er foretatt vil de gjenværende plassene bli tilbudt de på ventelisten.

Også tildeling av ev. SESONGPLASSER starter på trekningsmøte. Også her skjer tildeling etter andelsnr. før turen kommer til venteliste.

Ha medlemsnummer -og andelsnummer (for de som skal benytte dette) -klart til møtet!

Til de som ev. er usikre på hvordan man forholder seg til allerede mottatte fakturaer dersom man har 'byttet' båtplass under trekningsmøtet. Her gjelder det samme hvert år; 
BETAL alle fakturaer som er mottatt! Avregninger VIL komme!
Fakturaer for sesongplasser vil komme fortløpende.
Vi vil sende ut kontrakter -nye fakturaer / avregninger -i løpet av påfølgende måned etter trekningsmøte. 
De som skal ha oppgjør for innløste andeler kan regne med å få dette utbetalt etter at kjøper har gjort opp -ca. april - mai måned.


 

13. april

Kl. 11:00: Dugnad. Fremmøte ved hytta. (ved lekeplassen v sone 3)
Kl. 14.00; Årsmøte -samling ved hytta. 
Årsmøteinnkalling vil også bli kunngjort i h.h.t. lover og regler ved oppslag på tavla i sone 1.
Saker/forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes til styret snarest. Tidsfrist fremkommer på oppslag!

13.11.23

Nye skjemaer for søkere og andelshavere

Vi i styret må dessverre innse at tidligere henstillinger om å melde fra når det lånes ut eller byttelånes plasser ikke har fungert. Vi vil derfor gjøre dette mer formelt og så ryddig som mulig fremover ved å innføre nye meldings-skjemaer som også sikrer oss nødvendige detaljer og gir oss den kontrollen vi må ha som ansvarlige for havna.
Det er viktig at alle setter seg inn i følgende:

Tiltak:

Vi har innført 4 nye skjemaer (i tillegg til 'Bli medlem') for søknad, oppsigelse av andel, sesong-utleie og byttelåning av båtplasser. Skjemaene er å finne under menyvalget KONTAKT på vår nettside.

Kort forklaring til skjemaene:

Søknad om båtplass - Benyttes av nye medlemmer og andelshavere som ønsker plass nr. 2. Skal benyttes for å komme på venteliste.

Oppsigelse av andel- Selvforklarende -men man det er her obligatorisk og bl.a. oppgi sitt kontonr. for refusjon.

Sesong-utleie - Brukes av andelshavere som ønsker å leie ut sin båtplass for inneværende sesong. Kan brukes hele sesongen men vi anmoder om å melde fra så tidlig som mulig, helst før trekningsmøte. (Husk at leieprisene synker senere i sesongen slik at refusjonene også blir mindre).
(Plassen annonseres på vår hjemmeside dersom styret ikke umiddelbart har relevant søker på venteliste).

Byttelåne plass - Skal brukes av ETT medlem som er enig med annet medlem om og byttelåne båtplasser inneværende sesong.
Før dette skjemaet benyttes skal vårt årlige trekningsmøte være avholdt slik at alle plasstildelinger er gjennomført før sesongstart.

15.03.24:
Utlån - Benyttes av den som ønsker å låne ut sin plass til et bestemt medlem og ikke ønsker økonomisk ordning.  

Viktig: Skjemaene er obligatoriske og SKAL brukes. Ingen annen henvendelse som en; muntlig samtale tlf., SMS, eller egenkomponert epost -godtas. (Merk at alle skjemaene også kan lastes ned og sendes pr. post eller e-post).

Dersom styret finner avvik i form av plassbytte, utleie etc. uten at det er innmeldt ved bruk av skjemaene, vil det anses som brudd på våre direktiver og risikerer dermed å bli behandlet deretter.

Vi håper på forståelse for disse kravene våre. Det handler om felles trygghet og rettferdighet i form av lik behandling og like forutsetninger for alle.


Andeler og tomme båtplasser

I sommer 2023 kunne vi se et stort antall tomme båtplasser gjennom hele sesongen. På en dag med ganske dårlig vær, hvor det mest naturlige hadde vært at disse var opptatt av båter, kunne vi telle opp mot 30 tomme plasser. Noe som tyder på at vi har en god del andelseiere som ikke bruker sin plass i det hele tatt.

Vi har medlemmer som hvert år står i kø for en plass. Om ikke annet for en sesongplass. Det er særlig de større plassene fra 2,75m og oppover det er behov for.

Våre Lover og regler har ikke punkter som regulerer slikt. Og vi vurderer ikke umiddelbare endringer i disse. I stedet oppfordrer vi igjen dere andelshavere til å melde fra til styret dersom dere ser for dere et 'hvileår' og dermed vet at dere selv ikke skal bruke plassen. Husk at dere får  refundert årlig leie + 50%. (Vi høyner satsene for sesongleie.)

I tillegg innfører vi fra 2024 en endring for å stimulere til at flest mulig har en båtplass tilpasset behov: De som selger sin andel og kjøper ny, MINDRE båtplass får beholde sitt andelsnummer. OG får refundert et betydelig beløp som er mellomlegget på plassene.
Du flytter altså ikke bakerst i 'køen' dersom du senere skulle ønske å kjøpe større plass igjen! (Som kjent er det lavest andelsnr. som velger først blant ledige plasser)

Nyhetsbrev nr. 4 2023 (Sendt til våre medlemmer 15.09.23)

Rydding på bryggene:

Etter befaring på bryggene ser vi igjen avvik som løst tauverk og fenderlister som løsner etc..

Vi minner om stående oppslag på vår nettside:

Styret påpeker at det ikke skal ligge løst tauverk/kjetting etc. ‘henslengt’ på bryggene! Slikt MÅ fjernes dersom det er ønskelig å beholde det. Dersom det blir liggende kan det bli fjernet av styret! Sjekk Lover og regler.

Vi anmoder om opprydding. Etter 15. oktober vil styret fjerne elementer som passer til ovennevnte beskrivelser. Etter et kort opphold på land vil det innsamlede få status som avfall og dermed bli kastet.

Dersom det vil påløpe kostnader eller et større tidsforbruk for styret å utføre dette vil andelshaver bli belastet kostnadene.

Dere som har strøm-målere:

I et styrevedtak 19.08. er det bestemt et årlig minstebeløp på kr. 100.- for bruk av strøm. Dette påslaget vil komme på årets siste faktura (oktober).

(Dvs; Dersom samlet avlest Kwt inneværende år utgjør mellom kr. 1 og kr. 99 faktureres kr. 100,-)

De som har et samlet avlest forbruk på 0 Kwt får ingen faktura og dermed heller ikke dette påslaget.

Vi håper alle har hatt en fin båt-sesong så langt. Ha en flott høst også!

Hilsen oss i styret.

Nyhetsbrev nr. 3 2023 (Sendt til våre medlemmer 19.07.23)

Viktig påminnelse!

Alle som har plass i havna plikter å gi beskjed til styret dersom de bytter eller låner ut sin plass! 

Oppdages det utlån uten at det er meldt ifra vil båten bli forlangt fjernet.

Ureglementert utlån kan også bli betraktet som fremleie -som igjen er brudd på Lover og regler -som da kan få konsekvenser i henhold til disse.

Du finner kontaktinfo her:

https://www.listrandabatforening.no/organisasjon/

Epost:

post@listrandabatforening.no

Styret ønsker også hvert år melding fra andelseiere som ikke kommer til å benytte plassen i inneværende sesong. Nå midt i sesongen er det registrert at ca. 20% av plassene er tomme. Det er ikke noe i «Lover og regler» som regulerer dette, men styret ønsker oversikt over dette slik at de kan tilbys til andre medlemmer eller til gjesteplasser.

Hilsen Styret i LBF

Nyhetsbrev nr. 2 2023 (Sendt til våre medlemmer 26.05.23)

Endelig vår og sommer igjen og en ny sesong med båtliv. Vi håper på vær og vind som hjelper oss med et fint år. Her følger litt info og litt oppfordring:

Som kjent avholdt vi årsmøte 22.04.

Oppmøtet var ikke skremmende stort denne gang. Derfor nevner vi kort her de viktigste punktene som ble behandlet. (Og selvsagt henviser vi til protokoll fra møte på nettsiden).

-Vedtatt: Årlig leie for båtplassene høynes med 10 % f.o.m. 2024.

-Vedtatt: Innskuddene vil bli årlig regulert etter Bankenes innskuddsrente hentet fra statistisk sentralbyrå. Dette fordi konsumprisindeks er blitt uforholdsmessig høy.

Etter møtet har styret evaluerte litt. Siden vi ikke hadde felles dugnad i år oppfordrer vi alle andelseiere til å sjekke og ta vare på sin båtplass slik det forpliktes. En viktig oppgave her er å rense pongtongene på uteliggere! Vi håper alle tar dette alvorlig og får det utført. Vi er sikre på at alle er interessert i å ha en velholdt båtplass som fungerer 🙂

Husk også at vi har bryggeansvarlige som kontaktes dersom det oppdages uregelmessigheter på bryggene. Og om det er noen som ønsker å bidra med en ekstra innsats for felleskapet så vil bryggeansvarlige ha oppgaver til dere. (eks. beising, rydding av vegetasjon, slå ned løse spiker etc.)

For de som har strøm-målere:

Avlesning og innrapportering av denne vil fra i år skje digitalt. Ca. 15.06 og 15.10 hvert år. Hver og en får tilsendt en epost med en link som tar dere til en nettside med et skjema som fylles ut.

Bilde av strøm-måler SKAL også sendes inn enten via nevnte nettside eller som en SMS.

Alt vil stå forklart på nettsidene som vil være tilegnet hver enkelt bruker. Dermed ikke mer om det her.

Med det ønsker vi alle en riktig flott båt-sesong!

-Styret LBF-

!

Angående skilt ved 'rampe' ved sone 1: Grunneier ønsker kr. 75 i avgift for utsetting/opptak av båter.
Medlemmer og andelseiere i Listranda Båtforening omfattes IKKE av denne avgiften. Vi i LBF kan benytte den vesle stranda til utsetting og opptak gratis slik vi alltid har gjort. 
Grunneier vil begrense trafikk til rampen fordi det er lukrativt for 'utenforstående' å sjøsette gratis ved Listranda.

Generell og stående informasjon:

Styret påpeker at det ikke skal ligge løst tauverk/kjetting etc. ‘henslengt’ på bryggene! Slikt MÅ fjernes dersom det er ønskelig å beholde det. Dersom det blir liggende kan det bli fjernet av styret! Sjekk Lover og regler.

 Vi benytter nå e-post for fakturaer. For de aller fleste vil det være både problemfritt og ryddig. Likevel kan du se en kort beskrivelse hvordan det fungerer.
Les om epost-adresser, nyhetsbrev og fakturaer.

 

10.10.2021
Styret vil som en prøveordning la bommer i Sone 2A (v fjellet) ligge ute vinteren 2021-22. Disse blir altså ikke tatt på land. Grunnen er at vi anser mulighet for særlig isdannelse i det området for svært liten. 
Vi vil holde et våkent øye med forholdene! Og skulle kong vinter bli ekstra bøs slik at det viser seg nødvendig å likevel ta opp uteliggerne, vil det bli gjort. Det anbefales derfor å fjerne båter som tidligere.