Årsmøte


Årsmøte 2021 ble avlyst grunnet smittefare – Informasjon og dokumenter finner du HER!


Årsmøte 2020 ble avlyst grunnet smittefare – Informasjon og dokumenter finner du HER!


 

Årsmøteprotokoll Listranda Båtforening 27.04 – 2019.
Avholdt: Hytta Listranda Familiecamping. Antall frammøtte: Ca. 50

Åpning:

o Styreformann Sven-Ulf Thorbjørnsen ønsket medlemmene velkommen til årsmøte

o Innkallingen til årsmøtet godkjent.

o Ingen innkomne saker.

o Kjell-Arne Leinum og Edgar Johansen valgt til å skrive under årsmøte protokollen.

o Dirigent for årsmøtet ble valgt, Sven-Ulf Thorbjørnsen.

o Referent Kåre Nilsen

Beretning:

o Årsberetning ble lest opp av Sven-Ulf Thorbjørnsen og godkjent.

Økonomi:

o Ragnar F. Johansen redegjorde for regnskapet, som også var delt ut til medlemmene. Året 2018 ga et overskudd på kr. 78 879,-. Det ble redegjort for en større investering og oppgradering av kameraer og nettverk, som var helt nødvendig for å ha sikker overvåking av båthavnen.
o Budsjettet for 2019 framlagt med et lite overskudd kr. 17900,
o Balansen var på kr. 331 178,-
o Sven-IJlf Thorbjørnsen la til, siden båtforeningen har svært nøkterne prisøkninger for medlemmene hvert år, har balansen senere år vært stabil. Vi har et bryggeanlegg som begynner å bli noen år, og man må påregne vedlikeholds utbedringer etter hvert. Kan bli leiejusteringer i forhold til dette.
o For øvrig ingen spørsmål fra medlemmene til regnskapet 2018 og budsjettet for 2019, godkjent.

 

Valg:

Valgkomiteen ved Terje Johansen presenterte følgende på valg:
o Styremedlem Kjetil Eriksen, Styremedlem Svein Bentzen, Sekretær Kåre Nilsen, Revisor Øystein Kristiansen og Valgkomiteen leder Tor Wilhemsen.
o Alle kandidater ble gjenvalgt for 2 år uten motkandidater.

Styre, revisorer og valgkomite fram til årsmøte 2020 er som følger:

Verv: Navn Periode status
Styreformann Svenn-Ulf Thorbjørnsen Ikke på valg
Viseformann Kjetil Eriksen Gjenvalg 2 år
Kasserer Ragnar Fredrik Johansen Ikke på valg
Sekretær Kåre Nilsen Gjenvalg 2 år
Styremedlem Jon Ingar Engsmyr Ikke på valg
Styremedlem Rolf-Carsten Hagstrøm Ikke på valg
Styremedlem Svein Bentzen Ikke på valg
Valgkomiteen Tor Wilhemsen Gjenvalg 2 år
Valgkomiteen Terje Johansen Ikke på valg
Valgkomiteen Jon Vidar Strøm Ikke på valg
Revisor Tore Løkkeberg Ikke på valg
Revisor Øystein Kristiansen Gjenvalg 2 år

 

Stig-plattform på brygge plassene: Godkjent av årsmøte

o Styre har besluttet å gi sine medlemmer tillatelse å lage stig-plattform til brygge plasser for letter adkomst til og fra båten.
o Det er allerede noen som har gjort dette, og styre henstilte medlemmene å følge samme mal, slik at det visuelt sett ser pent ut og ikke blir mange forskjellige utførelser. o I tillegg må det være bygget og sikret slik at det ikke er fare for personskader.
o Listranda Båtforening tar ikke på seg ansvar for personskader forbundet med at andelseier bygger stig-plattform.
o Alle kostnader forbundet med å bygge stig-plattform bæres av andelseier.
o I forhold til at styre åpner for denne utvidelsen, presiserer vi at tilstanden og sikkerhetsnivået avklares mellom ny andelseier og tidligere andelseier ved trekningsmøte og salg av båtplasser.

 

Tauverk/kjetting etter endt båtsesong: Godkjent av årsmøte

o Styre varslet årsmøtet 2018 sine medlemmer at vi ser en negativ trend i forhold til at mange av medlemmene bare tar opp båten, lar tauverk og kjettinger henge igjen på båtplassen. Forskriftene sier klart at dette skal fjernes etter endt sommersesong 15. oktober. Det kan påføre store skader på bryggeanlegget ved at det fryser is og trekker i tauverk/kjetting. Styre vil for høsten stramme inn på dette og klippe tauverk og kjetting der hvor det henger igjen. Hvilke plasser dette gjøres på blir loggført.
o Medlemmene ønsket at styre sender ut et gebyr til andelseiere som ikke etterfølger reglementet. Styre sender dette sammen med neste sesongleie.

 

Lys og strøm på bryggene: Godkjent av årsmøte

o Tiden tann har påvirket belysning og strømtilførsler på alle bryggene. Styre informerte sine medlemmer nødvendigheten i forhold til HMS om å starte et utredningsprosjekt rundt å bytte ut lyskilder, samt separere strømkontakter.
o Styre informerte om et lite for-prosjekt som Storm Elektro har utført. Denne rapporten ligger også til grunn for styrets tilstandsuttalelser.
o Styre vil gå dypere i materien. Kartlegge reelt utbedrings behov, deretter bli enige om type belysning.
o Styre vil innhente tilbud fra minimum to El-installasjonsbedrifter.

 

Eventuelt:

Parkering: Godkjent uten innsigelser

o Sven-Ulf Thorbjørnsen opplyste igjen medlemmene om at parkeringsplass for bil ikke medfølger båtplassen.
o Listranda Båtforening kan ikke gi hytteeiere eller fastboende parkeringstillatelse. Det må de selv i så fall ta med grunneier.

 

Trekningsmøtet: Godkjent av årsmøte

o Styre er veldig opptatt av at trekningsmøter skal gå skikkelig og rettferdig for seg etter retningslinjer som er satt. Årets trekningsmøte ble vel gjennomført med stø kurs. Det var mange ledige plasser i år, og møtet tar selvsagt noe lenger tid.
o Det er alltid en risiko for feil når det er mange ledige plasser, samt interne bytter. Det genererer en håndtering av nye andelsbevis i større grad enn kun antall ledige plasser. Medlemmene hadde full forståelse for dette.

 

Interne «lånebytter» av båtplasser: Godkjent av årsmøte

o Styre ser det som svært ressurskrevende å til enhver tid ha full kontroll på hvem som ligger i respektive plasser.
o Styre ga derfor sine medlemmer tillatelse å lånebytte internt opp eller ned i størrelse. Det under noen viktige forutsetninger at det alltid er andelseier som har ansvar for plassen han låner ut. Herunder skader som påføres av låntager. Samme gjelder varsling. Da plikter andelseier å gi beskjed til låntager.
o Andelseiere som lånebytter gjør opp seg mellom reelle båtleiemellomlegget om størrelse på båtplassene er avvikende.
o Styre presiserte sterkt at det er strengt forbudt med framleie, og henstilte til sine medlemmer å varsle styre om de har mistanker eller konkrete saker rundt dette.

 

Styreformann Sven-Ulf Thorbjørnsen avsluttet årsmøte med å ønske alle en trygg og god båtsesong.

Hvaler 01.05.2019
Referent Kåre Nilsen

 

 

Last ned signert Referat fra årsmøte 2019

 

 


 

Referat – ÅRSMØTE 2018

Listranda Båtforening                    Referat Årsmøte 21.04 2018

 

Styreformann Sven-Ulf Thorbjørnsen ønsket velkommen til årsmøtet og takket samtidig for innsatsen på årets dugnad. Han presenterte så innkalling med følgende agenda:

 

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
  3. Beretning 2017
  4. Regnskap 2017
  5. Budsjett 2018
  6. Eventuelt / Innkomne forslag
  7. Valg

 

1. Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godkjent.
2. Sven-Ulf Thorbjørnsen ble valgt til dirigent og Ragnar Fredrik Johansen til referent.

Erik Tønsberg og Sonja Øksnes ble valgt til å skrive under protokollen.

3. Sven-Ulf leste opp beretningen for 2017. Beretninger er skrevet av sekretær Kåre Nilsen.

Denne ble enstemmig godkjent.

4. Kasserer redegjorde for revidert regnskap 2017.

Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr. 31.922 -som skyldes vårt nye kamera-overvåkningsanlegg. Det praktiske rundt dette ble belyst i beretningen.

Vi har en beholdning / balanse på kr. 252.298. Styret konkluderer med at foreningens økonomi er god. Regnskapet 2017 ble enstemmig godkjent.

5. Budsjett 2018

Styret har besluttet å ikke -som tidligere legge frem budsjett så langt frem i tid som neste driftsår; som i dette tilfelle ville vært 2019. Styret ønsker å høste mer erfaringer fra inneværende sesong og påpeker samtidig at ’normal’ budsjettid er høsten. Budsjett for 2019 blir dermed lagt frem på vårens årsmøte neste år.

Budsjettet for 2018 -som viser et overskudd på kr. 29.000 -ble godkjent i fjor.

Årsmøtet hadde ingen innsigelser mot styrets forslag. 

6. Innkomne forslag

-Det har ikke innkommet forslag fra medlemmene.

 

-Sven-Ulf la frem den triste saken Nabbetorp Båtforening har opplevd med drukningsulykke. De ønsker støtte fra andre foreninger til båt administrert av Fr.stad brannvesen -med utstyr til søk etter savnede. En del forslag rundt både faste årlige bidrag samt en ev. engangssum ble diskutert. Møtet konkluderte med styrets forslag som gikk på at dette var en sak for redningsselskapet og myndigheter. LBF uttrykker sin medfølelse men ser ikke for seg å delta i en slik finansieringsdugnad som foreslått av N B.

 

Eventuelt

-Sven-Ulf påpeker igjen nødvendigheten av å bruke vårt skjema for ev. utlån av båtplass. Styret krever å vite hvem som benytter båtplassene til enhver tid!

-Eivind Paulsen gjør oppmerksom på en utbedring ved brygge 2A. Forsterkning av kanter.

Styret / bryggeansvarlige noterer seg dette og sjekker nærmere.

-Sven-Ulf redegjør for parkeringsbestemmelser. Vi har henvendelser fra hytteeiere særlig som mener de har / bør ha rett til parkering når de har båtplass hos LBF. Styret gjør det igjen klart at LBF ikke disponerer parkeringsplasser. Det er grunneier som styrer dette.

-Per Dahl foreslår at området rundt stien til sone 1 forskjønnes med plen i stedet for sivet vi strever med i dag. Styret er ikke avvisende til å vurdere et slikt tiltak neste sesong.

-Tommy Bråthe mener vi burde utbedre ytterligere ’avslutningen’ av grunnen i sone 3 slik at brygge og grunnkant får en bedre adkomst. Penere vil det også bli.

Styret noterer forslaget og stiller seg positivt.

-Erik Tønsberg har problem med at en ukjent bruker har tatt seg til rette og lagt sin båt på hans plass 164. Denne båten er dårlig fortøyd og gjør skade på plassen.

Erik legger lapp i båten med kontaktinfo. Dersom det ikke fører frem og saken løses vil styret ta affære å trekke båten bort fra vårt bryggeanlegg.

-Kai I Nygård ønsker justering av kamera i sone 1 B (ser ikke innerst på brygga)

Kameraansvarlig vil sjekke dette ved neste runde med SafeCom.

7. Valg

 

Valgkomiteen ved Tor Wilhelmsen presenterte kandidater til styret 2018 -resultat:

 

Verv: Navn Tlf Status
Formann Sven-Ulf Thorbjørnsen 99501450 Gjenvalg 2 år
Viseformann Ketil Eriksen 98210315 Ikke på valg
Kasserer Ragnar Fredrik Johansen 90843330 Gjenvalg 2 år
Sekretær Kåre Nilsen 95061867 Ikke på valg
Styremedlem Jon Ingar Engsmyr 40874426 Gjenvalg 2 år
Styremedlem Rolf Carsten Hagstrøm 90067429 Ny – 2 år
Styremedlem Svein Bentzen 46405829 Ny – 1 år
Revisorer: Tore Løkkeberg 90131247 Gjenvalg 2 år
Øystein Kristiansen 97005021 Ny – 2 år
Valgkomité: Tor Wilhelmsen 90062598 Gjenvalg 2 år
Terje Johansen 91619709 Gjenvalg 2 år
Jon Vidar Strøm 41601438 Ny – 2 år
Til sist fikk avtroppende styremedlemmer Eivind Paulsen og Ronny Haugen gaver og hederlig omtale for sin innsats gjennom henh.vis 9 og 6 år.

 

Styreformann Sven-Ulf avsluttet med å ønske alle god sommer og en fin båtsesong.

 

Ragnar Fredrik Johansen – Referent

 

___________________________                                                    ___________________________

Sonja Øksnes                                                                                   Erik Tønsberg