Årsmøtedokumenter 2020

Styret har gjort kjent via vår nettside at årsmøte og fellesdugnaden i år er foreslått avlyst.

Det er ikke kommet noen innsigelser fra medlemmene på dette. Dermed blir årsmøtet 2020 avlyst.

 

Årsberetning 2019:

Styreformann Sven-Ulf Thorbjørnsen Styremedlem Jon Ingar Engsmyr
Viseformann Kjetil Eriksen Styremedlem Svein Bentzen
Kasserer Ragnar Fredrik Johansen Styremedlem Rolf Carsten Hagstrøm
Sekretær Kåre Nilsen

Siden forrige Årsmøte avholdt 5 styremøter. Trekningsmøte ble avholdt 7. mars 2020 v/Hytta.
Det ble på forhånd utlyst 10 ledige båtplasser for andelssalg og som ble solgt. I tillegg 6 sesongutleieplasser.

Når det gjelder lyssøyler og strømtilførsel ved alle bryggene er det en kjent sak at dette trenger en oppgradering. Dagens lyssøyler holder ikke forskriftsmessige krav og tilstand.
Dette ble opplyst medlemmene ved årsmøte 2019, og ble besluttet å gi styret fullmakt å innhente tilbud fra minimum to installasjonsfirmaer for elektro, samt utføre prosjektet å bytte lyssøyler og oppgradere tilhørende stikk-kontakter.
Styret innhentet tilbud fra Storm Elektro og Vestby Elektriske. Til grunn for tilbudet lå felles befaring, samme materialnivå. Tilbudene skilte marginalt og i underkant av kr. 10 000,- favør Vestby Elektriske.
Grunnet at Storm Elektro i flere år har vært elektrofirmaet som er brukt på campingplassen og i båtforeningen, derav kjenner anlegget godt og kartlegginger av underjordiske kabler, besluttet et samlet styre å velge Storm Elektro. Et nytt firma inn ville gitt tilleggskostnader i forhold til søking, og spist opp marginale differansen i pristilbudet raskt.
Lys og strømprosjektet hadde oppstart medio mars og ferdigstilles i begynnelsen av mai. Styret mener dette prosjektet gir et betydelig løft for bryggeanlegget og for framtiden.

Styret varslet medlemmene på årsmøtet 2019 at det er viktig at alle andelseiere/brukere fjerner tauverk og kjetting etter endt båtsesong og senest 15. oktober. I tillegg for høsten 2019 settes inn tiltak å fjerne tau/kjetting ved andels-plasser hvor det likevel ikke er utført.
Det har med å gjøre bryggeanleggets sikkerhet og unødvendige kostnader som påføres ved at is river og sliter i bryggene gjennom tauverk og kjettinger.
Dessverre ser vi gjennom tiltaket vi satte inn og mengder tau/kjetting vi samlet inn, at det fortsatt for mange som ikke tar dette på alvor.
Styret henstiller til alle og for høsten 2020 rydder plassen sin fri for dette. Styret kommer til å følge opp dette og rapportere plasser som ikke overholder andelseiers ansvar.

Vi fortsetter strukturen med å utnevne bryggeansvarlige i respektive soner. Dette er utvilsomt en god modell som utgjør nærhet til Listranda Båtforenings medlemmer og styre gjennom sesongen. Her man kan løse små saker fortløpende og større saker raskere inn til behandlingsbordet, og ikke minst innspill fra medlemmene underveis.

 Bryggeansvarlige Sone 1 Sone 2 og 3
Kjetil Eriksen Rolf Carsten Hagstrøm
Jon Ingar Engsmyr Svein Bentzen

Avslutningsvis oppsummeres båtsesongen 2019 som en rolig å fin sesong med fornøyde medlemmer og uten negative hendelser.

For Styre i Listranda Båtforening
Sekretær
Kåre Nilsen


 

Regnskap 2019 / Budsjett 2020:

Regnskap 2019:
Vi fikk et overskudd stort kr. 49.845 i 2019. -mot budsjettert kr. 17.900. Noe vi må si oss godt fornøyd med -og som forteller at vi ikke har hatt noen store uforutsette hendelser. For som vi ser er det på utgiftssiden tallene er mindre enn budsjett.
Legger vi overskuddet til egenkapital slik vi pleier ser vi at regnskapet balanserer med kr. 381.024 -som i hovedsak er midler båtforeningen har ‘på bok’. (Kontanter = kr. 388,-)

Budsjett 2020:
Vi ser at 2020 vil medføre et underskudd på kr. 153.900 -som i sin helhet skyldes den omtalte oppgraderingen av lys og strøm i sone 1. Her vises det til årets beretning samt detaljert informasjon fra styreformann.
Dette er et underskudd vi har muskler til å klare selvsagt -idet vi konkluderer med at vår økonomi må sies å være god og stabil.

Eventuelle spørsmål / innsigelser vedr. regnskap 2019 / budsjett 2020 sendes til kasserer: Ragnar F Johansen snarest.

Både regnskap og budsjett vil anses som godkjent dersom ingen har noe å påpeke / ev. spørsmål er besvart og akseptert -innen utgangen av juni d. å.

Fullstendig regnskap 2019 og budsjett 2020 er fjernet fra denne siden. Kan fås ved henvendelse til:

Ragnar Fredrik Johansen
Kasserer


 

Valg: Alle tillitsverv blir videreført fram til årsmøtet 2021.


Medlemmer oppfordres til å komme med kommentarer og spørsmål til årsberetningen, regnskapet og budsjettet.

Informasjon fra styre:

Trekningsmøtet ble i år avholdt den 7. mars. Det var ca. en uke tidligere enn vanlig, dette på grunn av at det ikke skulle bli samme datoen som trekningsmøtet på campingen. Det viste seg meget gunstig siden Norge stengte ned den 12. mars. Dermed rakk vi akkurat å få gjennomført møtet.    

Det står i årsberetningen at årets store oppgave var å oppgradere strømmen/lys på bryggene. Jobben er nå fullført. På grunn av situasjonen med smittehensyn ble ikke jobben gjennomført som planlagt. For å få gjennomført prosjektet på en økonomisk forsvarlig måte var det en forutsetning at det måtte legges ned en betydelig dugnadsinnsats. Kabelrør måtte legges, kabler måtte trekkes og lyssøyler monteres. Det var meningen at flere medlemmer ville bli kontaktet for å bidra med arbeidet. Dette lot seg vanskelig gjøre i den situasjonen vi er i. Det ble jobbet 6 lange dugnadsdager med prosjektet hvor flesteparten i styre deltok på alle. Øystein og Jan-Erik deltok også uoppfordret på en lang dugnad hver. Dessuten drev de to sentrale dugnadspersonene Kjetil og Svein med ekstrajobbing i forbindelse med søylemontering. Alt ble ferdig til avtalt tid slik at Storm Elektro kunne ferdigstille jobben. Styret er meget fornøyd med resultatet, og på grunn av den betydelige egeninnsatsen er prosjektet gjennomført uten overskridelse av årets budsjett.

Bruk av strøm: Det er montert målere som viser det totale strømforbruket på bryggene. Vi forventer at enkel tilgjengelighet på strøm vil øke forbruket. Derfor har styret bestemt at båteiere som ønsker å koble til strøm (landstrøm) må bli koblet til via en personlig måler slik at de som bruker strøm må betale etter forbruk. For andre tillates korte tilkoblinger til fr. eks. støvsuging og polering uten bruk av måler. Målere vil bli kjøpt inn etter behovet som melder seg. Båteier skal betale et depositum på kr 2000.- for måleren. Ta kontakt med Sven-Ulf på telefon 99501450 for mer informasjon.

Dugnad: Siden fellesdugnaden er avlyst må alle i år renske og vaske sine egne utliggere. Det er også ønske om at medlemmer tar kontakt med de bryggeansvarlige for tildeling av andre enkle dugnadsarbeider. Det kan være behov for noe klipping av siv og busker. Dessuten er det også behov for beisning av bryggene (det må i tilfelle skje på en meget forsiktig måte siden båtene ligger på vannet).

Påminnelse: Fendere på utliggere skal til enhver tid holdes i orden Det er ikke tillatt å skru eller montere «ting» i bryggene uten at det først er avklart med bryggeansvarlige.

Bilparkering (må gjentas hvert år): Det er kun tillatt med av og pålessing av biler ved bryggene. Det følger ingen parkering med båtplassen. Biler skal parkeres ved de som har campingvogn eller hytte/hus i nærområdet. De som har hytte på holmer må ha tillatelse fra grunneier for å parkere på områder som grunneier disponerer. Dette gjelder hele året.  

Oppfordring: På grunn av at det ikke er årsmøte i år ønsker styret mer enn noen gang kontakt med medlemmene gjennom sesongen. Vi ønsker å bidra med mer informasjon og å motta både positive og negative tilbakemeldinger. Forslag til forbedringer mottas også med takk!

Følg med på vår nettside. Den er til enhver tid oppgradert av Ragnar, vår uerstattelige kasserer og nettoperatør! Hyggelig også om mange vil bruke Facebook (Listranda Båtforening) til å legge ut bilder og opplevelser fra båtlivet utover i sesongen.

 

GOD SOMMER!
Hilsen styret i Listranda Båtforening
Formann
Sven-Ulf Thorbjørnsen

 

Last ned dokumentet