Lover og regler

1. Medlemskap i Listranda Båtforening.

Listranda Båtforening med initialene L.B.F. er en selvstendig båtforening som skal ivareta medlemmenes interesser.  Det er et absolutt krav om lokal geografisk tilknytning for å kunne være medlem – ref. reguleringsplanens pkt. 5.2.  Dette innebærer at medlemskapet må knyttes til hytte eller fast bolig i området, eller til plass på Listranda Familiecamping.
Ved inngåelse av avtale om fast plass tegnes det andelsbevis/kontrakt, og innskudd innbetales før båtplassen kan tas i bruk.  Lover og regler utdeles ved kontraktsinngåelse. Alle nye medlemmer plikter selv å sette seg inn i innholdet av foreningens reglement.
Hvert medlemskap gir rett til maksimalt 2 båtplasser.
**For å opprettholde en rettferdig fordeling av andeler i LBF, samt ivareta den grunnleggende intensjonen med båthavna -vil styret til enhver tid sørge at fordeling av disse er minst 60 % andeler til beboere på Listranda Familiecamping / maks 40 % andeler til medlemmer med fast eiendom.

2.  Administrasjon.

Listranda Båtforening ledes av et styre som består av formann, nestformann, kasserer og sekretær i tillegg til 3 styremedlemmer.
Styret velges av årsmøtet, og velges for to år av gangen.  Formann, kasserer og styremedlem er på valg ett år, mens nestformann og sekretær er på valg neste år.  Dette for å oppnå kontinuitet i styret.
Valgkomite bestående av 3 medlemmer, samt 2 revisorer velges av årsmøtet for to år av gangen.

Styrets arbeidsoppgaver er knyttet til driften av båtplassene, og omfatter bl.a.:
-Utarbeide budsjett for neste driftsår. Budsjettet skal behandles på det årlige årsmøtet.
-Årlige vedlikeholdsutgifter skal inkludere forventet avskrivning av bryggeanlegget.
-Årlig leie bestemmes av årsmøtet. Ekstraordinære investeringer på mer enn kr. 10.000,- skal fremlegges for årsmøtet.
-Styret skal ha ansvaret for den økonomiske oppfølging av foreningen gjennom driftsåret.
-Styret foretar den løpende betaling av driftskostnader, likevel slik at alle fakturaer skal attesteres av 2 medlemmer av styret før utbetaling.
-Kasserer skal utarbeide lister over betalingsrestanser innen 15. april hvert år. Eventuelle betalingsrestanser skal følges opp av kasserer.
-Styret skal følge opp eventuelle begjæringer om bortfall av leierett, herunder behandle saker vedr. brudd på herværende lover og regler.
-Søknad om betalingsutsettelser skal behandles av styret.
-Endelig regnskap skal forelegges styret før det oversendes til revisorene.
-Oppdatert regnskap skal fremlegges på hvert styremøte.
-Det er styret som innkaller til dugnad for vedlikehold av bryggene og andre fellesområder.

3.  Leietid.

Sesongen starter 1. mai.  Leieretten er betinget av medlemskap i foreningen, jf. punkt 1. Leieretten er tidsubegrenset, med rett til å oppsigelse hvert år. *Oppsigelse må meddeles styret innen den 01. mars.
Fremleie og salg av plass, med eller uten båt, er forbudt.
Ved fraflytting i sesongen, kan plassen ikke bortleies av styret i Listranda Båtforening uten eiers samtykke.

4. Betalingsrutiner.

Hele leien skal være betalt før sesongstart.  De som betaler senere enn forfall, blir pålagt det til enhver tid lovlige purregebyr.  Dette er p.t. på kroner 65,- for 1. gangs purring.
Styrets medlemmer godskrives for den årlige leie som kompensasjon for det arbeidet som blir nedlagt.
Dersom leien i sin helhet, medlemskontingenten til Listranda Båtforening, eller andre krav ikke er innbetalt innen den 1. mai, vil leier umiddelbart måtte fravike plassen. Skyldig beløp blir trukket fra innskuddet.
De som av en eller annen grunn har problemer med innbetalingene, kan søke styret om utsettelse av betaling. Det er styret som fatter beslutning om utsettelse skal gis, og en søknad om betalingsutsettelse skal som hovedregel foreligge før 1. mai.

5. Fraflytting.

*Oppsigelse må meldes skriftlig til styret i Listranda Båtforening innen den 01. mars.
Plassen skal være fraflyttet og ryddet for tau-verk og annet materiell innen sesongstart 1. mai.
Sier man opp plassen etter fristen 01. mars *, skal i utgangspunktet full sesongleie betales.
Dersom andelshaver ønsker at plassen skal videreutleies for resten av sesongen, kan styret forsøke å leie ut mot en godtgjørelse som tilsvarer 50 % av leieinntektene.
Dersom plassen ikke blir ryddet til rett tid, eller plassen er påført skader, ilegges et gebyr på kr. 1.500,- i tillegg til de faktiske kostnadene.
Plassen skal besiktiges og godkjennes av styret eller den styret bemyndiger ved fraflytting.

6. Båtplassen.

Båtplassene er inndelt i soner og størrelser:

Sone 1  – bredde 2,25 – 4,00  m
Sone 2 A – bredde 2,00 – 2,75 m
Sone 2 B – bredde 2,00 – 2,75 m
Sone 3 – bredde 2,00 m

Alle plasser er merket med nummer, og er fysisk avskilt med utliggere.  Det er ikke adgang til  å flytte på utliggerne eller benytte båt med større bredde enn kategorien tilsier.
Båten plasseres slik at bakre punkt på båt inklusiv motor ikke er mer enn 2 meter bakenfor utligger, og slik at den har minimum 10 cm klaring fra brygga.
Båtene skal fortøyes godt og med tauverk som gjør at det ikke kan oppstå skade på bryggeanlegg eller andre båter.  Alle båteiere plikter å føre tilsyn med sine båter.  Ved sterk vind eller unormal vannstand, plikter båteier å forsikre seg om at båten ligger trygt.
Medlemmene har ansvar for å holde fortøyninger, fendere og båt i orden slik at de ikke forvolder skade på båtforeningens eller andres eiendom.
Erstatningsplikt kan inntreffe dersom det påføres andre båter eller bryggeanlegget skader.  Dersom skadevolder ikke er villig til å erstatte skadene, skal dette skriftlig meddeles styret, som vil vurdere skadeomfanget, og eventuelle konsekvenser for medlemskapet.
Ingen må unødig oppta kaiområder som er beregnet for opptrekk/utsetting av båter, i land- og ombordstigning, lessing av varer, fylling av vann etc.
Det er strengt forbudt å kaste avfall, pumpe oljerester på sjøen, eller tilgrise havneområdet på annen måte.
Det er ikke tillatt å lagre tauverk eller annet materiell på bryggene. Det er ikke tillatt å lagre
båter og båthengere på Listranda Båtforenings område.

7. Ordensregler.

Ferdsel på vannet skal skje uten sjenanse for andre båteiere eller badende i området.  Den tillatte fartsgrense som er satt for området skal overholdes.
Husholdningsavfall skal legges i kommunalt oppsatte containere.  Alt øvrig avfall har den enkelte andelshaver plikt til å bringe til kommunal avfallsplass.
Hunder eller andre husdyr skal ikke gå løse på båtforeningens område.  Eierne må påse at deres dyr ikke forurenser eller forstyrrer roen/er til sjenanse for andre.

8. Klager.

Klager skal fremsettes skriftlig for styret.
Brudd på lover og regler eller vedtak som for øvrig er lovlig fattet av styret, kan medføre at rett til fortsatt leie av båtplass bortfaller. Plassen skal da umiddelbart fravikes.

9. Møter.

a) Årsmøte
Årsmøte skal avholdes hvert år i april/mai måned på Listranda.  Dette skal minimum ha følgende dagsorden:
– Beretning
– Regnskap
– Innkomne forslag
– Valg
– Eventuelt

Hver andel har en stemme, og nedre stemmerettsalder er 18 år.
Innkalling skjer ved oppslag på foreningens oppslagstavle på Listranda 4 uker før møtet.

b) Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst 25 % av medlemmene forlanger det.  På det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandles de saker som har vært foranledning til innkallingen.  Slikt årsmøte innkalles med 4 ukers varsel.”

c) Trekningsmøte
Trekningsmøte avholdes en gang i året – normalt første helgen i april.  Dette kunngjøres ved oppslag på tavla på Listranda.
Intern tildeling foretas først.  Interesserte medlemmer velger ny plass etter andelsnummer.  Kun båteiere med andelsbevis er med på intern tildeling.  Ledige plasser tildeles nye søkere etter rekkefølge foretatt ved trekning.
Under utbyggingen velges nye plasser etter andelsnummer.

d) Informasjonsmøter
Styret kan innkalle til informasjonsmøter når det finner det formålstjenlig.

10.   Reglement

Forslag til endring av lover og regler skal behandles av årsmøtet.
Reglene kan ikke endres slik at de kommer i strid med offentlige lover og bestemmelser av noe slag.

11.  Andelshavers plikter.

Andelshaver plikter å forholde seg til gjeldende lover og regler for Listranda Båtforening, og andre offentlige lover og bestemmelser som måtte gjelde.

12.  Brudd på reglement.

Brudd på herværende lover og regler medfører muntlig advarsel, og ved gjentagelse skriftlig advarsel.  Dersom regelbruddet medfører fare for andres liv og helse, medfører det umiddelbart bortvising fra båtplassen.

Manglende vedlikehold eller oppførsel som medfører skade eller sjenanse for andre båter eller båteiere, kan føre til pålegg om utbedring. Dersom pålegget ikke følges innen gitte frister, kreves umiddelbar fraflytting, da dette vil være å anse som et vesentlig mislighold av avtalen om rett til leie av båtplass.

Dersom leien, medlemskontingent eller andre økonomiske krav som Listranda Båtforening har mot andelshaver ikke er betalt innen 1. mai og det ikke foreligger godkjent betalingsutsettelse, kreves umiddelbar fravikelse av plassen, jf. punkt. 4.

Ved brudd som fører til at medlemmet mister rett til fortsatt leie av båtplass, kan båtforeningen fjerne båt mv. på vedkommendes bekostning, dersom plassen ikke er fraviket innen 14 dager etter misligholdet foreligger.

* Godkjent av årsmøte 2011
** Godkjent av ekstraordinært årsmøte 2021

Listranda Båtforening
Lover og regler godkjent av årsmøte 07.06.2008

 

Last ned Lover og Regler