Årsmøte

 LISTRANDA BÅTFORENING

v/styret

INNKALLER TIL

DUGNAD

LØRDAG 27/4-2019 kl. 11:00

Oppmøte ved huset.

ÅRSMØTE

LØRDAG 27/4-2019 kl. 14:00

AGENDA for ÅRSMØTE:

1.Godkjenning av innkalling

2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen

3. Beretning 2018

4. Regnskap 2018

5. Budsjett 2019

6. Eventuelt / Innkomne forslag

7.Valg

 

Velkommen

STYRET

 

 


 

Referat – ÅRSMØTE 2018

Listranda Båtforening                    Referat Årsmøte 21.04 2018

 

Styreformann Sven-Ulf Thorbjørnsen ønsket velkommen til årsmøtet og takket samtidig for innsatsen på årets dugnad. Han presenterte så innkalling med følgende agenda:

 

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
  3. Beretning 2017
  4. Regnskap 2017
  5. Budsjett 2018
  6. Eventuelt / Innkomne forslag
  7. Valg

 

1.Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godkjent.
2.Sven-Ulf Thorbjørnsen ble valgt til dirigent og Ragnar Fredrik Johansen til referent.

Erik Tønsberg og Sonja Øksnes ble valgt til å skrive under protokollen.

3.Sven-Ulf leste opp beretningen for 2017. Beretninger er skrevet av sekretær Kåre Nilsen.

Denne ble enstemmig godkjent.

4.Kasserer redegjorde for revidert regnskap 2017.

Regnskapet viser et driftsunderskudd på kr. 31.922 -som skyldes vårt nye kamera-overvåkningsanlegg. Det praktiske rundt dette ble belyst i beretningen.

Vi har en beholdning / balanse på kr. 252.298. Styret konkluderer med at foreningens økonomi er god. Regnskapet 2017 ble enstemmig godkjent.

5.Budsjett 2018

Styret har besluttet å ikke -som tidligere legge frem budsjett så langt frem i tid som neste driftsår; som i dette tilfelle ville vært 2019. Styret ønsker å høste mer erfaringer fra inneværende sesong og påpeker samtidig at ’normal’ budsjettid er høsten. Budsjett for 2019 blir dermed lagt frem på vårens årsmøte neste år.

Budsjettet for 2018 -som viser et overskudd på kr. 29.000 -ble godkjent i fjor.

Årsmøtet hadde ingen innsigelser mot styrets forslag. 

6.Innkomne forslag

-Det har ikke innkommet forslag fra medlemmene.

 

-Sven-Ulf la frem den triste saken Nabbetorp Båtforening har opplevd med drukningsulykke. De ønsker støtte fra andre foreninger til båt administrert av Fr.stad brannvesen -med utstyr til søk etter savnede. En del forslag rundt både faste årlige bidrag samt en ev. engangssum ble diskutert. Møtet konkluderte med styrets forslag som gikk på at dette var en sak for redningsselskapet og myndigheter. LBF uttrykker sin medfølelse men ser ikke for seg å delta i en slik finansieringsdugnad som foreslått av N B.

 

Eventuelt

-Sven-Ulf påpeker igjen nødvendigheten av å bruke vårt skjema for ev. utlån av båtplass. Styret krever å vite hvem som benytter båtplassene til enhver tid!

-Eivind Paulsen gjør oppmerksom på en utbedring ved brygge 2A. Forsterkning av kanter.

Styret / bryggeansvarlige noterer seg dette og sjekker nærmere.

-Sven-Ulf redegjør for parkeringsbestemmelser. Vi har henvendelser fra hytteeiere særlig som mener de har / bør ha rett til parkering når de har båtplass hos LBF. Styret gjør det igjen klart at LBF ikke disponerer parkeringsplasser. Det er grunneier som styrer dette.

-Per Dahl foreslår at området rundt stien til sone 1 forskjønnes med plen i stedet for sivet vi strever med i dag. Styret er ikke avvisende til å vurdere et slikt tiltak neste sesong.

-Tommy Bråthe mener vi burde utbedre ytterligere ’avslutningen’ av grunnen i sone 3 slik at brygge og grunnkant får en bedre adkomst. Penere vil det også bli.

Styret noterer forslaget og stiller seg positivt.

-Erik Tønsberg har problem med at en ukjent bruker har tatt seg til rette og lagt sin båt på hans plass 164. Denne båten er dårlig fortøyd og gjør skade på plassen.

Erik legger lapp i båten med kontaktinfo. Dersom det ikke fører frem og saken løses vil styret ta affære å trekke båten bort fra vårt bryggeanlegg.

-Kai I Nygård ønsker justering av kamera i sone 1 B (ser ikke innerst på brygga)

Kameraansvarlig vil sjekke dette ved neste runde med SafeCom.

7.Valg

 

Valgkomiteen ved Tor Wilhelmsen presenterte kandidater til styret 2018 -resultat:

 

Verv:NavnTlfStatus
FormannSven-Ulf Thorbjørnsen99501450Gjenvalg 2 år
ViseformannKetil Eriksen98210315Ikke på valg
KassererRagnar Fredrik Johansen90843330Gjenvalg 2 år
SekretærKåre Nilsen95061867Ikke på valg
StyremedlemJon Ingar Engsmyr40874426Gjenvalg 2 år
StyremedlemRolf Carsten Hagstrøm90067429Ny – 2 år
StyremedlemSvein Bentzen46405829Ny – 1 år
Revisorer:Tore Løkkeberg90131247Gjenvalg 2 år
Øystein Kristiansen97005021Ny – 2 år
Valgkomité:Tor Wilhelmsen90062598Gjenvalg 2 år
Terje Johansen91619709Gjenvalg 2 år
Jon Vidar Strøm41601438Ny – 2 år
Til sist fikk avtroppende styremedlemmer Eivind Paulsen og Ronny Haugen gaver og hederlig omtale for sin innsats gjennom henh.vis 9 og 6 år.

 

Styreformann Sven-Ulf avsluttet med å ønske alle god sommer og en fin båtsesong.

 

Ragnar Fredrik Johansen – Referent

 

___________________________                                                    ___________________________

Sonja Øksnes                                                                                   Erik Tønsberg